Πιστοποιήσεις – Άδειες


Άδειες Κυκλοφορίας

Δεν απαιτείται άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα για εδαφοβελτιωτικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της Υ.Α. 217217 8.1.2004 (ΦΕΚ 35 Β, 16.1.2004).

Δεν απαιτείται άδεια κυκλοφορίας στη Γερμανία λόγω της ύπαρξης άδειας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στην Αυστρία σαν οργανικό λίπασμα (βλ. εδώ).

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Μέθοδος ωφέλιμης αξιοποίησης υγρών αποβλήτων υψηλού οργανικού φορτίου μετά συγκατεργασίας κομποστοποίησης - χουμοποίησης με στερεά οργανικά απορρίματα και γεωργικά παραπροϊόντα.
Μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων και παραγόμενο οργανοχουμικό προϊόν.

Άδεια Χρήσης στη Βιολογική Γεωργία

Ελλάδα: Σύμφωνη γνώμη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης α/α πρωτ. 1142/69745 16/9/2013 (βλ. εδώ).

Γερμανία: Εγκριση για χρήση στην Βιολογική Γεωργία (βλ. εδώ). Επικαιροποιημένη βεβαίωση από την βάση εγκεκριμένων σκευασμάτων βιολογικής γεωργίας http://www.betriebsmittelliste.de

Αυστρία: Εγκριση για χρήση στην Βιολογική Γεωργία (βλ. εδώ). Επικαιροποιημένη βεβαίωση από την βάση εγκεκριμένων σκευασμάτων βιολογικής γεωργίας http://www.infoxgen.com